De informatie op deze webpagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Deze wordt voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd. Voor de correctheid, actualiteit en volledigheid van de aangeboden informatie kan desondanks geen aansprakelijkheid of garantie worden aanvaard. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door gebruik van deze webpagina, wordt uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid.

Voor zover vanaf deze webpagina per hyperlink naar andere internetpagina’s wordt verwezen die door derden worden gebruikt, aanvaardt Terminus De Onthaasting geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Terminus De Onthaasting behoudt zich het recht voor om altijd wijzigingen en aanvullingen bij de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen.

Alle rechten voorbehouden

De teksten en afbeeldingen op de Terminus De Onthaasting website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doelen worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Wij wijzen erop dat op de website staande afbeeldingen vallen onder het auteursrecht van degenen die deze ter beschikking hebben gesteld.