De stichting de Onthaasting heeft als doelstelling het verschaffen van een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de exploitatie van een lunchroom, waarin mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn.

Het Bestuur van de Stichting:

  • • Voorzitter: Dhr. Hans Theeuwkens (06-25086505)
  • • Secretaris: Mevr. Lian Bongers (06-22208741)
  • • Penningmeester: Dhr. Robbert Vriezen (06-14249292)
  • • Algemeen bestuurslid: Robert van de Graaf (06-51582209)

Het beloningsbeleid:
De leden van het bestuurder genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2020 heeft Stichting de Onthaasting gehandeld conform haar doelstelling (het verschaffen van een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking). In verband met de Coronamaatregelen is de lunchroom niet het gehele jaar geopend geweest.

Financiële verantwoording:
Deze informatie wordt telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op deze website openbaar gemaakt.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 811846829